Det er innført ulike lover og forskrifter for å unngå at vask av bil og andre kjøretøyer skal være skadelig for miljø og mennesker. Bensinstasjoner og bilpleiefirmaer som tilbyr bilvask skal ha vaskehaller som er godkjente.

Bilvask kan skade miljøet dersom det skjer utenfor godkjente vaskehaller. Det er bl.a. påvist at veistøvet som fester seg på bilen og andre kjøretøy kan bestå av mineraler som inneholder tungmetaller.

Avløpsvann fra bilvask er også ofte oljeholdig, enkelte vaskemidler er lite skånsomme og inneholder miljøgifter. Havner utslippene fra bilvask rett i naturen, handler det i realiteten om farlig avfall på avveie.

Vasker du bilen din i en godkjent vaskehall, drevet av en seriøs bedrift, sørger du for å velge det mest bærekraftige alternativet som er tilgjengelig når det gjelder bilvask.

Utslipp av oljeholdig avløpsvann:

 • Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang, og deretter oljeutskiller.
 • Maksimalt innhold av oljeholdig avløpsvann må ikke overstige 50 mg/l under normale driftsforhold.
 • Det skal foreligge avtale med godkjent prøvetakingsselskap (godkjent renovatørselskap) om prøvetaking, og måling av innhold i avløpsvannet.
 • Nødvendig sikkerhet mot akutt-utslipp (f.eks. lekkasjer i rørsystem fra oljeutskiller), skal ivaretas etter gjeldende regelverk. (Renovatørselskap kan sjekke dette).
 • Det skal foreligge gyldig utslipps/påslippstillatelse. (Håndteres av kommunen)

Farlig avfall:

 • Det må tegnes avtale med en godkjent transportør, som foretar nødvendig deklarering, og leverer til godkjent deponi, minimum 1 gang pr. år.
 • Vaskeanlegget skal fremvise deklarasjon ved tilsyn. Det må foreligge skriftleig dokumentasjon over hvor det farlige avfallet er levert de siste 3 årene.

Kjemikalier:

 • Ved bruk av svanemerket Turtle Wax Pro vaskekjemi, er produktvurderingen (substitusjonsplikten) automatisk oppfylt.
 • Det skal være lagt til rette for at alle som håndterer kjemikalier er satt i stand til å vurdere sikkerheten ved bruk og håndtering av disse, og sikre seg mot fare. Informasjonen skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset brukerens behov. Dette er tilgjengelig på Auto Care sine hjemmesider: bilvask.as eller på www.eccoline.no.

Håndtering av vaskekjemi:

 • Vær forsiktig når kjemi etterfylles, eller kjemikanner byttes.
 • Tøm og skyll tomme plastkanner, og kast de i egnet plastretur.
 • Kjemi skal oppbevares adskilt fra mat, og utilgjengelig for barn og dyr. Ikke oppbevar tomme kanner i teknisk rom.
 • Ved lekkasjer, ta kontakt med bedriftens HMS-ansvarlig.
 • Bruk nødvendig verneutstyr (som f.eks. briller og hansker).

Internkontroll:

 • Dette betyr at all dokumentasjon på ovennevnte punkter skal være samlet i et eget arkiv/ perm eller elektronisk, som skal være tilgjengelig for innsyn ved eventuellt tilsyn fra myndighetene.
 • De skriftelige rutinene må ivareta hvordan kjemi, farlig avfall og oljeholdig avløpsvann blir håndtert.

Legionella:

 • Et av kravene fra myndighetene er at DU har kontroll på kvaliteten på vannet som oppbevares i tanker, (f.eks. varmtvannsberedere eller buffertanker). Auto Care kan bistå med prøvetaking om ønskelig.

Renhold:

 • For å unngå økt risiko for skader, er det viktig med gode rutiner for renhold av vaskehall, teknisk rom og områdene rundt. Ta dette som en naturlig del av HMS-arbeidet, og gi dine ansatte og kunder en trygg og god opplevelse på din stasjon.

Kort fortalt:

 • Avtale med godkjent renovasjonsselskap (prøvetaking)
 • Avtale med godkjent transportør (tømme sandfang og levere til godkjent deponi)
 • Legionella kontroll (kontroll på vannkvalitet som blir oppbevart i buffertanker)
 • Sikkerhetsdatablader lett tilgjengelig
 • Nødvendig verneutstyr